Sliding Fee Discount Program

Our clinic serves all patients regardless of inability to pay. Discounts for services are offered based on family size and income. For more information, please call our office at 714-620-7001.Chương Trình Giảm Lệ Phí Khám Bệnh Dựa Theo Mức Thu Nhập

Phòng khám của chúng tôi phục vụ tất cả bệnh nhân bất kể không có khả năng chi trả. Giảm giá cho các dịch vụ được cung cấp dựa trên quy mô và mức thu nhập của gia đình. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi văn phòng theo số 714-620-7001.Programa de Descuento

Nuestra clínica atiende a todos los pacientes independientemente de la incapacidad de pago. Se ofrecen descuentos en los servicios según el tamaño de la familia y los ingresos. Para obtener más información, llame a nuestra oficina al 714-620-7001.

Top